Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

24-03-2021, Terug in de tijd. Het is Piet de Klein die tien jaar geleden als wethouder in het toenmalige college van B&W aan bureau DHV de opdracht geeft een studie te doen naar de ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente Beuningen. De resultaten staan in het rapport “Structuurvisie”, gepubliceerd in 2012. De Klein schrijft in het voorwoord: “De Structuurvisie Gemeente Beuningen beschrijft de hoofdlijnen van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor de komende tien tot twintig jaar en biedt een kader voor toekomstige initiatieven. In de visie staan het behoud van de bestaande kwaliteit en vitaliteit van de kernen, het zuinig omgaan met het buitengebied en de verbondenheid met de regio centraal. De vaststelling van de structuurvisie markeert het einde van een interessant interactief proces. ‘Groen en dynamisch’ dat is het motto van deze structuurvisie. ‘Groen’ vanwege de ligging van de gemeente in een divers buitengebied, zoals de Waal en haar uiterwaarden, het oeverwallengebied, de open komgronden en de waterplassen. ‘Dynamisch’ omdat Beuningen een ontwikkelgemeente is. Een gemeente die niet stil staat, maar juist vooruit denkt en initiatief neemt. Ondanks lastige economische tijden en een stabiliserende bevolkingsomvang zijn wij er in geslaagd een passende en realistische ruimtelijke visie tot stand te brengen voor een groen en dynamisch Beuningen. Namens het college van burgemeester en wethouders, Piet de Klein wethouder”

 

In het uitgebreide document (meer dan 100 pagina’s) rapporteert DHV: 

“ Geen sprong over de A73. In deze structuurvisie kiezen we er voor om de karakteristieke openheid van het Beuningse Veld als kwaliteit te behouden. Dat betekent dat het gebied zo veel mogelijk gevrijwaard wordt van stedelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw of aanleg van windturbinesDe A73 vormt aan de noordzijde van het Beuningse Veld de grens van de verstedelijking”.

 

Negatief advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in 2020

Het is 2020 als de Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) advies geeft over de aanleg van het windpark Beuningen. De Commissie is een onafhankelijk orgaan, dat op eigen initiatief studies verricht. Eerder is in het MER-rapport vastgesteld dat grote windturbines goed in te passen zijn in het kommengebied. De CRK komt echter tot een heel andere conclusie. In een uitgebreide rapportage komt zij tot een NEGATIEF ADVIES. Zij vindt dat grote windturbines met een tiphoogte van 245 meter niet passen in het kommengebied langs de A73/N322 en stelt dat voor bewoners in een straal van 2.450 meter de turbines “beeldbepalend en zeer dominant zijn”. Dat is ook wat TegenWind altijd heeft gezegd, naast natuurlijk andere bezwaren t.a.v. gezondheid, geluidsoverlast en zo voort. Ook geeft de CRK aan dat de fotoanimatie op geen enkele wijze recht doen aan de toekomstige situatie. Het gebruik van groothoeklens en camerastandpunt zijn hier debet aan. De CRK merkt ten slotte op: “het bouwplan voldoet zowel op zichzelf als in relatie tot de omgeving niet aan redelijke eisen van welstand”De Klein heeft al meteen laten weten het negatieve advies naast zich neer te leggen, maar dat kan hij niet doen zonder een uitgebreide en goed onderbouwde motivering. 


Conclusie

Samenvattend kunnen we stellen dat windturbines niet passen in het kommengebied van Beuningen. En zeker niet in de omvang en hoogte zoals nu voorzien. Die stelling gold voor de experts van DHV in 2012 maar dat geldt ook voor de landschapsarchitecten van de CRK in 2021. Saillant is dat Piet de Klein als wethouder verantwoordelijk was voor de structuurvisie in 2012. Wij zullen hem aan de structuurvisie houden!