Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

12-11-2021, De gemeente Beuningen is voornemens om in haar Raadsvergadering van 23 november aanstaande akkoord te verlenen aan realisatie van Windpark Beuningen. 

 

Wij verzonden onderstaande brief aan het college en de raadsleden van de gemeente Beuningen, met daarbij gevoegd het rapport “Gezondheidseffecten van windturbinegeluid”. Gezondheidseffecten-van-windturbinegeluid-D.-Bijl-2021.pdf (windwiki.nl)

Mocht de gemeenteraad onze oproep negeren en toch besluiten tot vaststelling van Windpark Beuningen, dan stellen wij beroep in bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan en tegen de vergunning. 

Om te voorkomen dat de ontwikkelaars op grond van de verleende (nog niet onherroepelijke) vergunning alvast beginnen met realisatie van het windpark, vragen wij de Raad van State tevens om het bestemmingsplan en de vergunning te schorsen.

Aan het college van B&W en aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Beuningen

 

Bergharen, 12 november 2021
Betreft: voorgenomen besluit vergunningverlening Windpark Beuningen


Geachte mevrouw, mijnheer,

Namens de Stichting TegenWind heb ik u in de afgelopen periode meermaals opgeroepen om de vergunningverlening voor Windpark Beuningen op te schorten, omdat er sterke aanwijzingen zijn voor ernstige gezondheidsschade bij inwoners van de gemeente Beuningen en omliggende gemeenten.

 

De meest recente bewijsvoering, waarin wordt aangetoond dat het RIVM-onderzoek naar gezondheidseffecten van windturbinegeluid niet deugt, treft u bijgaand aan. En het is nu juist specifiek dít RIVM-onderzoek waarop de “Oplegnotitie geluid” bij de vergunningverlening van Windpark Beuningen (paragraaf 2.1.2) is gebaseerd!

 

Het onderzoeksrapport stelt vast dat de conclusies die het RIVM trekt op basis van hun literatuuronderzoek niet worden ondersteund door verantwoord wetenschappelijk bewijs. 

 

De door RIVM gebruikte literatuur kent ernstige tekortkomingen waardoor de conclusies in twijfel moeten worden getrokken. Op basis van dit slechte wetenschappelijk onderzoek kunnen geen harde conclusies worden getrokken met betrekking tot de gezondheidseffecten van windturbinegeluid. De conclusie dat er geen aanwijzingen zijn voor gezondheidseffecten van windturbinegeluid op mensen is daardoor onhoudbaar geworden. Het rapport roept op tot goed wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door onafhankelijke onderzoekers die geen belang hebben bij de uitkomsten daarvan.

 

Ik vraag u daarom namens de bevolking van uw gemeente nogmaals met klem om op 

23 november aanstaande geen vergunning voor Windpark Beuningen te verlenen, 

totdat wetenschappelijk zeker is dat de gezondheid van omwonenden niet wordt geschaad.

Hoogachtend,

Berry van Koningsveld

Stichting TegenWind