Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

04-03-2021, Op dit moment bereidt Stichting TegenWind samen met advocaat Peter de Lange – bekend van zijn strijd tegen windparken in de Drentse Veenkoloniën – een bezwaarschrift voor tegen de bouw van Windpark Beuningen. Het bezwaar is primair gericht op de gezondheidsschade die optreedt als gevolg van laagfrequente geluidstrillingen die windturbines maken. De gemeente Beuningen heeft bepaald dat molens tot 250 meter hoog mogen worden. Reken maar dat die ruimte door de initiatiefnemers ten volle benut zal worden: hoe hoger de molen des te groter het financieel gewin.  

 

Echter, uit de Europese richtlijn 2001/42[1] volgt dat windturbines pas mogen worden vergund als vooraf met wetenschappelijke zekerheid is vastgesteld dat plaatsing en exploitatie de gezondheid van de mens en diens leefomgeving wordt beschermd of verbeterd. Daaruit volgt dat verslechteringen niet zijn toegestaan. Dat geldt zowel voor de individuele gezondheid als voor de volksgezondheid.

 

Al bij het formuleren van de geluidsnormen voor windmolens was volgens het RIVM  duidelijk dat ten minste 9% van alle omwonenden mogelijk schade aan de gezondheid ondervindt. Dat betekent dat toen al dergelijke vergunningen niet hadden mogen worden afgegeven. Dat klemt te meer omdat het toen windmolens met een tiphoogte van circa 75 meter betrof, terwijl er inmiddels vergunningen worden afgegeven voor turbines met een tiphoogte die meer dan driemaal zo hoog is. De turbines worden bovendien steeds dichter op woningen geplaatst. In geval van Beuningen liggen er meer dan 100 woningen binnen een straal van 1.000 meter. Het door stichting TegenWind uitgevoerde draagvlakonderzoek laat zien dat 96% van de respondenten tegen de molens is en zorg voor gezondheidsschade vaak wordt genoemd.

 

Het verband tussen windturbines en gezondheidsschade wordt tot op heden door de Raad van State ontkend. Er zou “geen voldoende wetenschappelijke consensus” over zijn, dit ondanks het feit dat de eigen adviseur van de Raad van State, de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, alleen al vanwege de toenemende hoogtes van windturbines herhaald adviseerde een ‘strafkorting‘ van 5 dB in aftrek te brengen om ten minste het negatieve gezondheidseffect van de steeds hogere molens enigermate te compenseren. 

 

Windturbines worden wel hoger, maar bepaald niet stiller. Met name de steeds langer wordende wieken geven per saldo steeds meer geluid, hinder en overlast.

 

In januari van 2021 is er een rapport[2] van het Democratisch Energie Instituut (DEI)[3] verschenen over het verband tussen windturbines en mogelijke gezondheidsschade. Het rapport Voorkom het windturbine syndroom is duidelijk over de gevolgen van geluid: “Ook mensen krijgen gezondheidsproblemen: het ‘Windturbine syndroom”. Het syndroom kenmerkt zich door afwijkingen aan het gehoororgaan en de hersenen al dan niet blijvend. Andere onderzoeken duiden op mogelijk hartfalen en ontwikkeling van stress. 

 

Conclusie: windturbines dichtbij bewoond gebied moeten we niet willen!

 

[1] Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's

[2] https://www.vdladvocaten.nl/wp-content/uploads/2021/02/Voorkom-het-windturbine-syndroom_DEI-1_-22-1-2021.pdf

[3] Het DEI is een onafhankelijk Nederlands onderzoeksinstituut