Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

Op 9 april 2019 heeft de gemeenteraad het advies van de gebiedsraad terzijde geschoven. Men heeft besloten er kennis van te nemen. Dat betekent dat het niet is aangenomen. In plaats daarvan heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen). Voor ons als tegenstanders was dit gezien de politieke verhoudingen (met name de opstelling van BN&M) het maximaal haalbare en eigenlijk meer dan waar we op hadden durven hopen. 

Positief is namelijk dat er ruimte is gekomen voor nader onderzoek, onder andere op basis van de Milieu Effect Rapportage (MER), en dat er ruimte is gekomen voor het alternatief in de vorm van meer zon. Ook zijn de zogenaamde “grijze gebieden” nu opgenomen als zoekzone voor zon en die bieden veel mogelijkheden voor zonneparken als alternatief voor XL-windturbines.

Maar de besluitvorming op 9 april was pas het begin van een langdurig traject en men koerst nog steeds op de komst van XL-windturbines. Voor ons zaak om daar scherp in te blijven. Achter de schermen zijn wij nog steeds actief bezig met ons verzet tegen de komst van die XL-windturbines in onze gemeente.

Zo hebben wij inmiddels contact met een gespecialiseerde advocaat met veel ervaring op het terrein van windturbines die ons gaat ondersteunen bij ons verzet.

Daarnaast zijn wij in overleg met een grote ontwikkelaar van zonneprojecten om zelf een Beuningse energiecoöperatie op te richten die zich zal richten op andere vormen van duurzame energieopwekking (met name zonne-energie) als alternatief voor XL-windturbines. Wij hebben namelijk onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om de benodigde energie (731Tj) op te wekken met zon in plaats van met wind. Het blijkt dat alleen al met de aanleg van zonneparken op water Beuningen ruimschoots aan haar behoefte kan voldoen.

Intussen is er sprake van een volgende stap in het proces. Op 15 oktober organiseerde de gemeente Beuningen namelijk een inloopavond over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dat is de eerste fase in de MER-procedure voor windturbines. De NRD beschrijft hoe de MER er uit gaat zien.