Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Ons standpunt

Door de komst van XL-windturbines zal een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk, Winssen en Bergharen te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Deze windturbines zijn zó groot dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren (dat is iedere inwoner tot aan de van Heemstraweg!). Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal. Stichting Tegenwind is vóór duurzame energie maar XL-windturbines zijn in het dichtbevolkte Beuningen daarvoor niet geschikt. Meer informatie op de pagina standpunten.

POLITIEKE PARTIJ BN&M VERZIEKT DE LEEFOMGEVING VAN DE INWONERS VAN BEUNINGEN!!

 

De Beuningse politiek wordt al jarenlang gedomineerd door een lokale dorpspartij die is voortgekomen uit de Democratische Partij Hüttner Melssen – een van oorsprong boerenpartij – die de belangen van agrariërs tot nu toe altijd hoger heeft aangeslagen dan de belangen van de overige inwoners van Beuningen.

 

Beuningen Nu & Morgen, die als lokale politieke partij toch als geen ander voor de belangen van de lokale inwoners zou dienen op te komen, lijkt zich door niets te willen laten weerhouden om de leefomgeving van diezelfde inwoners grondig te verzieken.

 

Een partij die van zichzelf zegt rekening te houden met het algemeen belang, heeft er voor gekozen om te acteren als voortrekker en aanjager van gigantische windturbines binnen de gemeentegrenzen en negeert daarbij stelselmatig de sterk groeiende weerstand naarmate die plannen concreter worden. 

Sterker nog, BN&M ontdeed zich recent van haar lastige coalitiepartners VVD en CDA, omdat zij hoopt met GroenLinks, D’66 en de PvdA sneller de plannen van Piet  “Wind” de Klein door te kunnen drukken. 

 

Zowel de “Wind”-wethouder Piet als de leden van de nieuwe coalitie in de Raad laten geen gelegenheid voorbijgaan om de ondoordachte megalomane windmolenplannen met de grootst mogelijke spoed te realiseren, en zij negeren daarbij volledig alle desastreuse gevolgen die dat voor de inwoners van Beuningen zal hebben.

 

We kwamen het in andere gemeenten nog nergens eerder tegen: Een lokale politieke partij die vooroploopt bij het propageren - lees forceren - van windenergie. 

Een lokale politieke partij die daarbij al twee jaar lang halsstarrig weigert te luisteren naar protesten van verontruste inwoners.

 

Een lokale politieke partij die de regie bij de planvorming uit handen geeft aan zogenaamde externe deskundigen, lees belanghebbenden. Waarbij werkelijke doelen en persoonlijke belangen zorgvuldig worden gemaskeerd met een schijn van vergroening en algemeen belang, onder voorbijgaan aan het welbevinden van de inwoners van Beuningen.

 

En waarbij zogenaamde volksvertegenwoordigers hun persoonlijke ambities zwaarder laten wegen dan het welzijn van veel inwoners van Beuningen. Tot het te laat is, of misschien juist niet! Gelukkig zijn er binnen twee jaar weer gemeenteraadsverkiezingen. Dat wordt hét moment om af te rekenen met BN&M. 

 

Moet Beuningen dan niet “energieneutraal” worden? Vanzelfsprekend wel. Maar dit loffelijk streven moet wel gerealiseerd worden zonder het woon- en leefmilieu van duizenden inwoners te bederven.

En kan dat? Jazeker! 

Met 80-100 hectare extra zonneparken – waarvoor in een gemeente met ruim 4.700 hectare oppervlak makkelijk ruimte te vinden is op plaatsen waar er heel veel minder overlast zal optreden – zijn er géén 250 meter hoge windturbines meer nodig.